Extra nooddecreet geeft onderwijs flexibiliteit, duidelijkheid en rechtszekerheid

16 juli 2020, over deze onderwerpen: Buitengewoon onderwijs, Hoger onderwijs, Coronacrisis

Na de vorige nooddecreten onderwijs zijn er nog enkele extra maatregelen nodig om duidelijkheid en rechtszekerheid te scheppen over onder meer de organisatie van inschrijvingen en het leerkrediet “We passen nu enkele regels aan zodat de scholen dit school- of academiejaar goed kunnen afronden, de gevolgen voor studenten en cursisten beperken en we het volgende schooljaar 2020-2021 ook goed georganiseerd kunnen opstarten”, zegt initiatiefnemer Koen Daniëls. Dit decreet werd op woensdag 15 juli goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement.

Voor het buitengewoon basisonderwijs hebben de gezamenlijke aanmeldingsprocedures in sommige regio’s duidelijk gemaakt dat scholen voor buitengewoon basisonderwijs te kampen hebben met een groot capaciteitsprobleem. Die capaciteit wordt bepaald op basis van een telling. “Om dat op te vangen wordt voor scholen in het buitengewoon basisonderwijs die een hogere capaciteit hebben dan het vorig schooljaar, bepaald dat ze in het schooljaar 2020-2021 een eenmalige hertelling mogen doen op de eerste schooldag van oktober 2020”, verklaart Koen. Dat maakt het voor die scholen mogelijk om een capaciteitsverhoging te realiseren zodat ze reeds op korte termijn een eventueel capaciteitsprobleem kunnen oplossen.

Onderwijsinstellingen hebben daarnaast nood aan een kader waarbinnen ze zich kunnen organiseren voor het afronden van het huidige schooljaar en de start van het volgende schooljaar. Door de coronacrisis waren fysieke inschrijvingen niet mogelijk, waardoor scholen meer dan anders verplicht waren om elektronisch aan te melden. “In het kader van de digitale inschrijvingen is het wenselijk dat scholen voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 en voor het lopende schooljaar 2019-2020 de mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving elektronisch aan de ouders kunnen bezorgen”, gaat Koen verder. 

Door de coronacrisis heeft een deel van de studenten het moeilijk gehad om optimaal de lessen te volgen en zich voor te bereiden op hun examens. Sommige van die studenten zullen daardoor wellicht niet voor de examens slagen, wat een negatieve impact heeft op hun leerkrediet. “Studenten in een overmachtssituatie, veroorzaakt door de crisis, kunnen aan het einde van de tweede zittijd een procedure opstarten. Zo krijgen zij de optie om hun verloren leerkrediet terug te vragen. Hiermee geven we gehoor aan een belangrijke vraag van de studenten zelf.

Ten slotte is er in het decreet een éénmalige toelage opgenomen voor studenten die in hun laatste jaar verpleegkunde zitten. Zij werden in het kader van hun stage ingeschakeld voor de bestrijding van de pandemie en krijgen daarom een extra toelage van 1.000 euro wanneer zij hun diploma behalen, als tegemoetkoming in de kosten van bijvoorbeeld vervoer, parking en maaltijden.

“Met dit extra nooddecreet geven we het onderwijsveld de nodige handvaten om zich zo te organiseren dat de start van het volgend school- en academiejaar vlot kan verlopen. Het is nu aan het onderwijsveld om zich verder te organiseren en daarbij goed te communiceren naar leerlingen, studenten en ouders toe”, besluit Koen.