Personen met een beperking

Personen met een beperking

De N-VA streeft naar een Vlaanderen dat maximaal rekening houdt met al zijn burgers. Ook die met een beperking. Een Vlaanderen dat op alle vlakken integraal toegankelijk is voor personen met een beperking en dat hen de mogelijkheid geeft om hun ondersteuning naar eigen inzicht te organiseren, in samenwerking met aanbieders van zorg en ondersteuning.

Hierbij kiezen we voor een zorgsysteem dat vraaggestuurd is en niet aanbodgestuurd.  Een financieel ‘rugzakje’ op basis van hun zorgzwaarte geeft personen met een beperking de regie over hun zorg. Ze bepalen zelf waar ze welke zorg inkopen.

Om personen met een beperking écht te laten deelnemen aan onze samenleving, moet Vlaanderen integraal toegankelijk zijn. Hierbij gaat de N-VA verder dan louter fysieke toegankelijkheid, maar werken we aan een toegankelijke en klantgerichte dienstverlening en een arbeidsmarkt die personen met een beperking kansen geeft. Arbeidsintegratiejobs en de European Disability Card zijn slechts twee instrumenten die we als partij naar voren schuiven om meer inclusie te bereiken.

We vervullen als overheid hierbij een voorbeeldrol door onze dienstverlening, zowel fysiek als digitaal, integraal toegankelijk te maken en te ontdoen van drempels die participatie in de weg staan. Ook gemeenten stimuleren we om een integraal toegankelijkheidsbeleid te voeren. Inter is hierbij de partner om dit mee te realiseren. Op basis van de lopende evaluatie bekijken we of en hoe we de werking van Inter kunnen optimaliseren.